Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

Cégnév, cégforma:

Adudalos Kft.

Székhely, levelezési cím:

6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2/A. fszt. 5. ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Kecskeméti Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 03-09-135702

Adószáma:

10384709-2-41

E-mail címe

info@dudasjegyshop.hu

Honlapjának címe:

www.dudasjegyshop.hu

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés:

Telefonon a +36 70 540 6100 telefonszámon, a Weboldal mindenkori „Kapcsolat” menüpontjában foglaltak szerint.

E-mailben az info@dudasjegyshop.hu címen a hét minden napján. Válaszadás legkésőbb 3 munkanapon belül.

 Tárhely szolgáltató neve:

 Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Tárhely szolgáltató címe:

 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Telefonszám:

+36 1 789 2 789

COVID-19 (koronavírus) információk és az események látogatóira vonatkozó szabályok

A Kormány tájékoztatása szerint 2022. március 7. napjától megszűnik a maszkviselési kötelezettség és kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozásokat. Ennek megfelelően a rendezvények ettől kezdődően, korlátozások nélkül látogathatók. 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló; a Szolgáltató és a Vásárló együttes említése esetén a továbbiakban: Felek) között belépőjegyek, bérletek és voucherek, valamint megtekintési/letöltési jogosultságok (a továbbiakban: Belépőjegyek), illetve esetlegesen egyéb termékek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza: 

-cégünk adatait, elérhetőségét,

-az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Szolgáltatót, valamint a Rendezvény szervezőjét megillető jogokat és kötelezettségeket, 

-a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati                      kötöttség és visszaigazolás stb.) 

-a teljesítési határidők egyes szabályait, 

-a felelősségi szabályokat, 

-a szállítási és fizetési feltételeket,

-az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

-a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,

-az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 1. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban élőben megtartott, élőben közvetített vagy rögzített színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére, illetve online termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). Amennyiben utóbbi termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi. A Szolgáltató így a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyek és egyéb termékek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 2. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Szolgáltató ennek megfelelően kereskedőnek minősül. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvény szervezőjének (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve a Rendezvény minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. 

A Rendezvényszervező által szervezett Rendezvényekre érvényes Belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató bizományosként, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve értékesíti, vagy – a Rendezvényszervezővel megkötött ilyen szerződés esetén – közvetítőként (ügynökként) közreműködve. Amennyiben a Szolgáltató bizományosként értékesíti a Belépőjegyeket, úgy a jegyvásárló a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Szolgáltatótól kapja, amennyiben pedig a Szolgáltató közvetítőként működik közre a belépőjegyek értékesítésében, úgy a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Rendezvényszervező bocsátja ki.

 1. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

 1. A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Szolgáltató az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Webáruház nem tudja teljesíteni.

A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló a „Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a konkrét termékek megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

 1. A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést. A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett – megőrzéséről.

A Szerződés nyelve

 1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

Az ÁSZF módosítása

 1. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.dudasjegyshop.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú, így nem érinti a korábbi vásárlásokat, kivéve, ha az adott szabályok a Vásárlóra nézve kedvezőbbek vagy eltérést nem engedő jogszabály kötelezően alkalmazni rendeli azokat. 

Fogalmak

 1. Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az 5. mellékletben gyűjtöttük össze az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

Vonatkozó jogszabályok

 1. A Szerződésre irányadó jog Magyarország és az EU közvetlenül hatályos jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.
 1. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: „kössenek szerződést”)!
 3. a) A Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait. 
 4. b) A Szolgáltató neve az I. pontban található.
 5. c) A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket és egyéb termékeket a Vásárlók részére a Szolgáltató a Rendezvényszervező közvetítőjeként (ügynökeként) vagy – a felek között fennálló szerződés szabályai szerint – bizományosként értékesíti. Bizományosi értékesítés esetén a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény szervezőjének bizományosaként vagy közvetítőjeként jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény, illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen is szerepelnek.
 6. d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt „Ügyfélszolgálat és panaszkezelés elérhetősége” megjelölt elérhetőségeken nyújthatja be. 
 7. e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. „kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, rendszerhasználati díjat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
 8. f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 9. g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 10. h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak rendszerhasználati díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A rendszerhasználati díj a Szolgáltató Szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.
 11. i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 12. j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 13. k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 14. l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 15. m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi.
 16. n) Ügyfélszolgálat, panaszkezelés.

A Szolgáltató  e-mail üzenetben üzemeltet ügyfélszolgálati elérhetőséget, az info@dudasjegyshop.hu címen. A beérkezett megkeresésekre a Szolgáltató legkésőbb 72 órán belül választ ad.

Telefonos ügyfélszolgálat korlátozott időben elérhető a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában részletezett időintervallumokban.

A vonatkozó jogszabály értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 1. o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 2. p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.
 3. q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 4. r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 5. s) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.
 6. t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha egyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 7. u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ a Szolgáltató.
 8. v) A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. További információk a különböző jogérvényesítési lehetőségekről a jelen ÁSZF XII. pontjában találhatók.
 9. w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. További információk a különböző jogérvényesítési lehetőségekről a jelen ÁSZF XII.5. pontjában találhatók.

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2.Regisztráció 

A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztráció a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele, de a regisztrációval az ismételt vásárlások egyszerűbbé tehetők. A regisztráció szabályai: 

Ön regisztrálni, a „Bejelentkezés/Regisztráció” feliratú gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.
 • Ön bármikor jogosult a regisztrációját törölni, az Honlapon erre a célra létrehozott felületen (belépés után személyes fiók, Profilom, Fiók törlése). Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot – törli. A regisztráció megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, a megerősítéssel jön létre véglegesen.

A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. 

 1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által megkívánt módon ellenőrizni.
 2. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait az Adudalos Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Rendezvény szervezője, vagy a színhely maga is közzé tehet a Rendezvényre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót. Ezek tartalmáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, akkor sem, ha azokat – a rendezvény szervezőjének, vagy a rendezvény színhelyének a kérésére – a Honlapon közzéteszi.  
 3. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vásárló által a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a Rendezvényszervezőnek, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adatfeldolgozóknak, az Adudalos Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint.  

6 A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 1. Az internetes jegyvásárlásra vonatkozó egyes szabályok
 2. A jegyvásárlás menetére vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

A Vásárlónak lehetősége van különböző feltételek szerint keresni a Honlapon, így pl. kulcsszó és kifejezés alapján is. A keresés eredményeképpen megjelenített találati listát egy kifinomult technológia határozza meg, amelynek célja, hogy a vásárló a keresési igényének legmegfelelőbb találati listát kapjon. A lista elemeinek sorrendjét a találati pontosság határozza meg, azaz egy elem annál előrébb kerül a sorrendben a soron következő keresés során, minél gyakrabban választották az adott elemet a korábbi találati listákból. A találati lista összeállítását, illetve az elemek sorrendjét nem befolyásolják közvetlen üzleti érdekek.

A Honlap nyitó lapján, valamint a program oldalakon a „További ajánlataink” rovatban a Szolgáltató alapvetően fizetett hirdetéseket tesz közzé, a nem értékesített pozíciókat pedig tartalommarketing szempontok alapján vezérelt szerkesztőségi ajánlókkal tölti fel.  

A „kosár” funkciói

Ha bármely Rendezvény elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Belépőjegye(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek. A kosár tartalmát a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

A kosárba rakott Belépőjegy(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy törölheti a kosárból.

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és egyéb adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ha van regisztrációs lehetőség a Honlapon és Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölti Önnek.

 Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és más feltüntetett dokumentumok elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „Fizetés” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Szolgáltató részére, ami az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adat-bevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

 1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte, és a bank megfelelő visszajelzése után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és Ön a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett Ön magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) vesz kézhez.
 2. Amennyiben Ön a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben nem szabad megismételni a jegyvásárlási tranzakciót, hanem haladéktalanul kapcsolatba kell lépni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ha azonban Ön 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.
 3. Vételár, fizetési és szállítási feltételek
 4. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 5. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Önt terheli a felelősség. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja és/vagy vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ön megrendelése kiküldésének meghiúsulásáért.
 7. A Belépőjegyek árának meghatározása a Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

4./A. Rendezvényszervező partnereink egy része úgy döntött, hogy egyes Rendezvényei esetében ún. dinamikus árazást kíván alkalmazni. A dinamikus, vagy keresletalapú árazás egy olyan kifinomult árazási technológia, melyben az ár a kereslet és kínálat viszonyának függvényében folyamatosan felülvizsgálatra és finomhangolásra kerül. A keresletet számos tényező befolyásolja: az előadóhely, az előadók, a darab, az előadás időpontja, az előadás sikeressége, hogy hányan kívánják és mikor megtekinteni, de még az időjárás és az alternatív program lehetőségek is. A dinamikus árképzés során e tényezők és az előadásra rendelkezésre álló helyek figyelembevételével állapítja meg a rendszer az aktuális árat. Ezért az ár felfelé és lefelé is módosulhat. A dinamikus árazás során a keresleti és kínálati viszonyok eltérő árat indukálhatnak az azonos program különböző előadásaira. Az éppen dinamikusan árazott előadásokat ikon, vagy tájékoztató szöveg jelöli.  A jelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy az előadás jegyeinek ára a Rendezvényszervező által meghatározott időszakonként (pl. 15 perc, vagy 60 perc) változhat. Előfordulhat, hogy egy, a dinamikus árazással jelölt előadás árai nem mindegyik árkategóriában változnak, és az is előfordulhat, hogy egy előadás jegyei bizonyos időszakokban fix árazással, más időszakokban dinamikus árazással árazódnak, a Rendezvényszervező döntéseinek megfelelően. A dinamikus árazást jelző ikon vagy tájékoztató szöveg a pillanatnyi állapotról ad tájékoztatást. Lehetséges, hogy a Belépőjegy ára megváltozik, míg Ön a programok között keres, ugyanakkor a Belépőjegy ára a kosárba helyezést követően akkor sem változik meg, ha közben a Belépőjegyek ára általánosságban megváltozott. Kérjük a vásárlást megelőzően ellenőrizze, hogy a kosárban feltüntetett ár megfelel a vásárlási szándékainak. 

 1. 30 perc elteltével a kosáridő lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).
 2. Amennyiben az adott Rendezvényre szóló jegyek nem ingyenesek, úgy a Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus Belépőjegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A Szolgáltatás teljesítése automatikus. 
 3. A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik – a Szolgáltató saját székhelyén, és telephelyén, a számlákat pedig – értékesítési formától függően – elektronikus formában, a rendezvény szervezőjének vagy a Szolgáltatónak a Számlázz.hu fiókjában őrzi meg.
 4. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.  Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak (info@dudasjegyshop.hu címre) továbbított e-mailben kérheti.

Az ajándékutalványt az Áfa törvény 259.§.15. pontja a pénzhelyettesítő eszközök között sorolja fel, és mint ilyen nem terheli áfa fizetési kötelezettség. A pénzhelyettesítő eszköz értékesítése nem minősül termékértékesítésnek, így mentesül a számla-kibocsátási kötelezettség alól, feltéve, hogy az ügyletről számviteli bizonylat kerül kiállításra. Az ajándékutalvány vásárlásakor kiállított kibocsátói bizonylat adatainak utólagos módosítására nincs lehetőség.

Fizetési módok

 1. Az Ön által kiválasztott termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.  Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a honlapon a konkrét termék megrendelésekor tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.
 2. Fizetés SZÉP kártyával az OTP fizetési rendszerén keresztül – Lehetősége van SZÉP Kártyával fizetnie online, az OTP által biztosított fizetési felületen keresztül. Kizárólag az OTP Bank által kibocsátott kártyával tud fizetni. A SZÉP Kártyás fizetés extra díjjal jár, melynek mértéke: a nettó kosárérték 2%-a.

A webáruház – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Értékesítés külföldre

11. Nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben. A külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 •       az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 •       az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

V/A. A SZÉP kártyás fizetésre vonatkozó eltérő rendelkezések

 1. A Rendezvényszervező bizonyos rendezvények esetében lehetővé teheti, hogy a belépőjegy vételárát a jegyvásárló kiegyenlíthesse a 76/2018 (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban SZÉP rendelet) szerint szabályozott Széchenyi Pihenő Kártyával (ismert nevén SZÉP kártya). Nem minden rendezvényre vásárolható belépőjegy SZÉP kártya felhasználásával, hiszen a SZÉP rendelet maga is korlátozza a rendezvények körét. Amennyiben az adott rendezvény a SZÉP rendelet által engedélyezett körbe tartozik, a Szervező maga jogosult abban dönteni, hogy az adott rendezvényre a SZÉP kártyát elfogadja-e vagy sem.
 2. Alapesetben a SZÉP kártya szabadidő alszámláján („zsebében”) rendelkezésre álló összeg használható fel jegyvásárlási célra, ugyanakkor Magyarország Kormánya 2022. szeptember 30-ig szabaddá tette az átjárást a SZÉP kártya alszámlái közt, ami azt jelenti, hogy átmenetileg pl. a szálláshelyre kapott béren kívüli juttatást is fel lehet használni kulturális célokra is. Ugyanakkor egy vásárlás során csak egy alszámla alkalmazható.  
 3. Belépőjegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) vonatkozó speciális szabályok
 4. Belépőjegytípusok:

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

A fizetést követően az e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

 1. Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a QR-kód jól olvasható.
 2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található QR-kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 3. A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes Rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő „okostelefonnal” rendelkező ügyfelek számára, a telefonjukon megjelenített belépőjegyük felmutatásával is.
 4. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten feltünteti, a Szolgáltató a Vásárló kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. „hagyományos” jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól.

VII. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a „Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól, vagy adott időszak alatt vehető igénybe. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (live streaming, élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

 1. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.), illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:
 2. a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetében a Fogyasztó jogosult – a termék adásvételére irányuló szerződés esetén – a

a)terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a kézhezvételétől számított 14 napon elállni, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 1. b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.
 2. c) Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szóló jegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2/A. fszt. 5. ajtó). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 3. d) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 4. e) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.
 5. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Szolgáltatónak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Szolgáltató köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon megvásárolt Jegyet (elektronikus kódot) nem kell visszaküldeni, akkor sem, ha esetlegesen kinyomtatásra került. Ha a Fogyasztó már terméket vásárolt, akkor elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 6100. Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2/A. fszt. 5. ajtó címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését. 

Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. 

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása során három fős bizottság van jelen, amely a termék sérülése, vagy egyéb hiányosság esetén (például a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt) a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel. 

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.
 2. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
 3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 4. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.
 6. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 8. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 9. A Rendezvényre vonatkozó szabályok
 10. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán a szolgáltatási jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvényszervező között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje vagy pályarendszabálya előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni. A Belépőjegyek megvásárlásakor, illetve a belépéskor a házirend vagy pályarendszabály elfogadása kötelező. 
 11. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Belépőjegy névre-szóló és/vagy ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató és a Rendezvényszervező ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Rendezvény házirendjét vagy pályarendszabályát elfogadta.
 12. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
 13. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
 14. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 15. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 16. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
 17. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
 18. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 19. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét vagy pályarendszabályát, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 20. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a Jegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

Azon szabad téren megrendezett Rendezvény esetében, amely rendelkezik esőhelyszínnel, Vásárló a jegyvásárlással automatikusan tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező szabadon dönthet az adott rendezvény esőhelyszínen történő megtartása mellett. 

 1. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. Amennyiben a Rendezvényszervező másként nem dönt, a Szolgáltató által elektronikus formában értékesített Belépőjegyeket nem kell visszaküldeni, bemutatni a Szolgáltatónak, azt a Szolgáltató a jegyrendszerben szereplő adatok alapján váltja vissza. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. A felszámított rendszerhasználati díj a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a rendszerhasználati díj visszatérítésre kerül, kivéve, ha az elmaradásra olyan okból kerül sor, amelyet a X.13. pont részletez.
 2. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a Rendezvényszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. Rendezvény-elmaradás esetén a Vásárlók kártalanításáról a Rendezvényszervező dönt, és biztosítja a kártalanítás fedezetét. Ennek hiányában a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles.

X/A. Egyes sportrendezvényekre vonatkozó speciális szabályok

 1. Sportrendezvények esetén a Belépőjegy egy szerződés a sportrendezvény szervezője (a továbbiakban: Szervező), külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet, és a Vásárló között. A külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a Szervező, a szervezésben közreműködő hazai sportszervezettel közösen határozza meg a Belépőjegyek vásárlásának feltételeit. A Vásárló a Belépőjegy ellenértékének megfizetésével elfogadja a Szervező (külföldön megrendezésre kerülő sportrendezvény esetében a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) által meghatározott feltételeket.
 2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő sportszervezet) a Belépőjegy megvásárlását klubkártya, Futballkártya vagy egyéb regisztráció meglétéhez kötheti.
 3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás csak egyik előfeltétele a sportrendezvényen való részvételnek. Ezen túlmenően a Vásárló köteles az adott sportrendezvénnyel kapcsolatosan a helyszínen vagy az Interneten közzétett, vagy egyéb módon meghirdetett pályarendszabályokat betartani. 
 4. A Szervező (külföldön vagy idegenben megrendezésre kerülő sportrendezvény esetén a szervezésben közreműködő hazai sportszervezet) dönthet úgy, hogy a vásárlás alkalmával a Vásárló a Belépőjegy helyett ún. vouchert (utalványt) kap és a Szervező által előzetesen meghirdetett helyen (mely lehet a mérkőzés helyszínén vagy helyszínéhez közel), a mérkőzést megelőzően, a Szervező által meghatározott időpontban, a Vásárló személyes adatainak ellenőrzését követően adja át a Belépőjegyet. A voucher vásárlásának tényével a vásárló elfogadja, hogy a vouchereken nem szerepel az ülőhely, azok a jegy kiváltásával kerülnek elosztásra, azonban az InterTicket és az MLSZ nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a rendezvény hazai szervezője biztosítja annak jogát, hogy a jegybirtokosok a részükre kijelölt helyre ülnek, vagy onnan a kilátás esetlegesen korlátozott.

X/B. Az online rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályok 

1.Online rendezvények lehetnek élő, vagy felvételről sugárzott színházi vagy más előadások, rendezvények, amelyek – a jegyvásárlás során megjelölt időpontban vagy időszakban történő – megtekintésére a Vásárló a jegyvásárlással jogosultságot szerez. Bizonyos rendezvények esetén a Rendezvényszervező arra is jogosultságot ad a jegyvásárlónak, hogy az élő előadás időpontját követően, egy megadott időszakon belül az előadás felvételét is megtekinthesse. Bizonyos online rendezvények esetén lehetőség van a teljes műsort, vagy az egyes részeket ismételten megtekinteni.  A vonatkozó szabályok rendezvényenként eltérőek lehetnek, amelynek részletes bemutatását a rendezvény leírása tartalmazza. 

 1. Az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagai a Rendezvényszervező kizárólagos tulajdonát képezik. A Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező nem engedélyezi az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online rendezvények bármilyen módon történő rögzítése, a Vásárló birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele nem engedélyezett. 
 2. Az online rendezvény bármely eszközzel történő rögzítése, valamint online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő másolása, valamint hasznosítása, így különösen kölcsönadása, más számára a megtekintés biztosítása, forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Rendezvényszervező, a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok előzetes, írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
 3. Az online rendezvények megtekintéséhez személyes, állandó vásárlói fiók létrehozása szükséges. A személyes vásárlói fiók kialakításához elérhető, hatályos e-mail címre, valamint a név és jelszó megadására van szükség. Az adatok megadását követően a Szolgáltató rendszere üzenetet küld a megjelölt e-mail címre, annak megerősítését kérve. Az egyes tartalmak megtekintésére szolgáló jogosultságok a személyes vásárlói fiókhoz kötődnek. Ennek megfelelően az online rendezvényekre szóló megtekintési jogosultság másnak át nem adható. Egy linket csak egy regisztrációval, egy eszközön van lehetőség elindítani, két külön helyen ugyanazzal a regisztrációval nem indul el.  Visszatérő vásárlás esetén a Szolgáltató az e-mail cím és a jelszó alapján azonosítja a Vásárló személyes vásárlói fiókját. A személyes vásárlói fiók kialakítása nem azonos a nem-online rendezvények esetében – opcionálisan felkínált, nem kötelező – regisztrációval. Technikai okokból, ennek megfelelően a Jegy.hu oldalon már regisztrált vásárlóknak is szükséges a személyes vásárlói fiók kialakítása, amennyiben online rendezvényt kívánnak megtekinteni. A személyes vásárlói fiók bármikor törölhető, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megküldött e-maillel. 
 4. Az online rendezvény megtekintéséhez a Vásárlónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, megfelelő internet-kapcsolattal és a megtekintéshez szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. A minimális követelményekre vonatkozó szolgáltatói javaslatokat az online.jegy.hu oldalon lehet megismerni és ellenőrizni. Amennyiben az általános követelményeken túlmenően az online rendezvény megtekintéséhez valamely speciális eszköz vagy harmadik fél szoftverének letöltése szükséges, a vonatkozó információkat a rendezvény leírása tartalmazza. A Vásárló viseli a saját internet csatlakozásához kapcsolódó összes költséget, és az adatforgalmi díjakat. A Vásárló kötelessége, hogy a jegy megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha a Vásárló a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, így például a Vásárló rendelkezésére álló internet-hozzáférés minősége miatt.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, illetve a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus fertőzésből, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért, illetve a Rendezvényszervező által biztosított streaming-szolgáltatások, illetve felvételek minőségéért. Amennyiben a Vásárló az online rendezvény megtekintésekor hibát észlel, célszerű azt haladéktalanul, de legkésőbb az előadást követő munkanapon jeleznie a Szolgáltatónak, hogy a hiba fennállta és oka kivizsgálható legyen. A Vásárló nem folytathat olyan magatartást, amely a Szolgáltató informatikai rendszerét túlterheli, akadályozza vagy károsítja.
 6. Amennyiben egy adott online rendezvény adott időpontban vagy időszakban tekinthető meg, és azt a Vásárló a megadott időpontban, vagy időszakban nem tekinti meg, úgy a Vásárló tudomásul veszi, hogy pótalkalomra, jegyár-visszatérítésre nem tarthat igényt. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az online előadást nem teljes egészében nézi/hallgatja végig, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.
 7. Az online rendezvények között előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére. Ennek megfelelően a megtekintési jogosultság megvásárlása kiskorúak számára nem engedélyezett, és kiskorúak az online rendezvényeket szülői, vagy gondviselői engedély nélkül nem jogosultak megtekinteni.
 8. A Szolgáltató az online rendezvényekre vonatkozó szolgáltatását közvetített szolgáltatásként nyújtja. A Szolgáltató ennek megfelelően az adott tartalmat létrehozó és az online sugárzás keretein belül közzé tevő Rendezvényszervező tartalmához biztosít online hozzáférést.
 9. A Szolgáltató az online rendezvényekre vonatkozó szolgáltatását – ha az adott előadás leírásánál ettől eltérő információ nem található – területi korlátozásoktól mentesen nyújtja. Egyes előadások esetén azonban lehetséges a területi korlátozás, a szerzői, előadói jogok korlátai, vagy más okok miatt. Ezekben az esetekben a vásárlást megelőzően e korlátozásokra a Szolgáltató, a rendezvény leírásánál felhívja a Vásárlók figyelmét. Területi korlátozás esetén a Szolgáltató jogosult a Vásárló IP címét ellenőrizni, a területi korlátozás betartásának ellenőrzésére, valamint a hozzáférést megtagadni, amennyiben a megtekintés helyszíne a területi korlátozásba ütközne.
 10. Felelősségi kérdések, valamint a honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok
 11. A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 12. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
 13. A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Webáruház jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Webáruház jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
 14. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Webáruházak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 15. Amennyiben Ön a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 16. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 17. Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató, és/vagy a Szolgáltató szerződött partnere a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása – kivéve, ha jogszabály kifejezetten ezzel ellentétesen rendelkezik – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Szolgáltató kártérítés, kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Webáruház által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélyt adott. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Webáruház által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. A Vásárló által közölt adatok, információk, fogyasztói értékelések

A Honlap használója teljes mértékben felel az általa a Szolgáltatónak az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag, azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A Honlap felhasználója hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet Ön küld el akár harmadik feleken keresztül is.

A Szolgáltató nem biztosít hozzáférést a termékek fogyasztói értékeléseihez, illetve ilyen értékeléseket nem gyűjt. 

 1. Jogról lemondás feltételei

A Szolgáltató részéről bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Szolgáltató valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

XII. A panaszkezelés módja

 1. A panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató és a Rendezvényszervező megállapodása alapján a Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága esetén a felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában található.
 2. Panaszügyintézés

Mikor tehet Ön panaszt? 

Ön panaszt tehet a Szolgáltatónál a webáruháznak és minden, a webáruház érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Hogyan teheti meg panaszát? 

Ön a panaszát a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül teheti meg. 

Az Ön panaszának a következő információkat kell tartalmaznia ahhoz, hogy a Szolgáltató cselekedni tudjon:

 1. Információ, amely lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy kapcsolatba lépjen Önnel (azaz név és cím, telefonszám és/vagy e-mail cím);
 2. Elegendő információ a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan: a jegyet megvásárló személy neve és elérhetőségei, különös tekintettel a vásárlás során használt e-mail címre, a tranzakció azonosítója, az előadás megnevezése és ideje, helyre szóló előadás esetén azok a helyek, amelyekre a megvásárolt jegyek szóltak, banki azonosító (ha rendelkezésre áll);
 3. Elegendő információ a Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező jogsértő magatartásának azonosításához (amely miatt a panasz szükségessé vált); 
 4. Amennyiben nem Ön a jegy megvásárlója, úgy a jegyvásárlótól kapott meghatalmazás;
 5. Amennyiben nem a jegyvásárlás során használt e-mailről küldi meg a panaszát, annak igazolása, hogy Ön a jegy vásárlója.

Megértjük, hogy a Rendezvény lebonyolításával, illetve a jegyvásárlással kapcsolatos bármely kellemetlenség milyen elkeserítő lehet, de ügyfélszolgálatuk nagy tapasztalattal rendelkezik a jogos panaszok elintézésében. A gyors intézkedéshez azonban mindenképpen szükséges, hogy panaszát kulturált hangnemben, a fenti adatokat tartalmazva fogalmazza meg. . 

Hol tehet Ön panaszt?

Ön a Termékkel vagy a Webáruház értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

A Szolgáltató személyes és telefonos panasz-ügyintézést alapvetően nem folytat. Kérjük a jelen ÁSZF I. pontjában jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeket vegye igénybe panasza megtételekor. 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal megvizsgálja és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül – megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Webáruház panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Webáruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Webáruház az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Írásbeli panasz

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 1. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).
 2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Összességében a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Vásárló számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Szolgáltató piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Békéltető testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Webáruházzal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. 

A Szolgáltató az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozna, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

Email: info@baranyabekeltetes.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

XIII. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal, illetve a Belépőjegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló jegyirodákat, hogy a jelen ÁSZF-et, de legalább az ÁSZF 1. mellékletében szereplő összefoglalót az irodában jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak. A jegyirodában való jegyvásárlás során az ÁSZF 1. mellékletében szereplő összefoglalót el kell fogadtatni a jegyvásárlóval, amely szabályok írásbeli szerződést hoznak létre a Vásárló és a Szolgáltató között. Az ÁSZF korábbi verziói megtekinthetőek az ÁSZF megnyitásakor megjelenő dátumokra való kattintással.
 2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
 5. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve, ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

 „Címzett: Adudalos Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár József utca 2/A. fszt. 5. ajtó

info@dudasjegyshop.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (jegyvásárlás) időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma / online esemény esetén, vagy más áru vásárlása esetén a vásárláshoz tartozó számla száma: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel / az online eseményt nem tekintettem meg. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vásárláskor használt e-mail cím: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…”

 1. melléklet

Tájékoztatás az elállási jogról

Az elállás a fogyasztó joga

Az itt felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az 5. mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében, termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1. a)       terméknek,
 2. b)      több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c)       több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d)      ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog adott időpontra vagy időszakra szóló Belépőjegy/bérlet vásárlása esetén, mivel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet ezt a jogot nem biztosítja szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: InterTicket Kft., székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet, email: interticket@interticket.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Szolgáltatónak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Szolgáltató köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Szolgáltató által a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A Terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltató nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltató az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Hogyan vizsgáljuk meg a visszaérkező csomagot elállás, vagy csere esetén?

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálására három fős bizottság jelenlétében kerül sor. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt).

 1. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

Felhívjuk tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a jelen mellékletben foglalt tájékoztatást jogszabályi kötelezettségünk alapján tesszük közzé, az abban foglaltak egy része nem vonatkozik a Szolgáltató által értékesített termékekre. Amennyiben bármilyen kérdése van az Önt megillető szavatossági, jótállási jogokról, keresse ügyfélszolgálatunkat a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

A tájékoztatóban megadott jogaival Ön akkor élhet, ha a Webáruház hibásan teljesített Önnek. Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a Webáruház szolgáltatása (a Termék) nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Fontos, hogy a Webáruház nem teljesített hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett (pl. minőségcsökkent leértékelt Termék esetén).

Az alábbiak teljesülése esetén minősül szerződésszerűnek a Webáruház szolgáltatása (a Termék vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások):

 1. a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 2. b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Webáruház tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
 3. c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 4. d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

További feltétele a szerződésszerű teljesítésnek az, hogy a Termék vagy a Webáruház egyéb szolgáltatása:

(i) alkalmas legyen azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

(ii) rendelkezzen a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Webáruház, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;

(iii) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és

(iv) meg kell felelnie a Webáruház által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Fontos: A Webáruház szolgáltatásának nem kell megfelelnie a (ii) pontban említett nyilvános kijelentésnek, ha a Webáruház bizonyítja, hogy

 1. a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 2. b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
 3. c) a nyilvános kijelentés a fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Hibás teljesítés áru adásvételi szerződés esetén

A Webáruház hibásan teljesít, ha a Termék hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Webáruház végezte el, vagy a Webáruház felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Webáruház által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut (Terméket) a Webáruház helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Webáruház felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Webáruház által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Webáruház felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

 1. a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
 2. b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Hibás teljesítés digitális elemeket tartalmazó áru esetén

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Webáruháznak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

A Webáruháznak a frissítés elérhetővé tételét az alábbi időtartamokig kell biztosítania:

 Ha az adásvételi szerződés

 1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor addig, amíg az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 2. b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két évig vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Webáruház nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) a Webáruház tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Webáruház által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a jelen Tájékoztatóban leírt követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Szavatosság és jótállás viszonya

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai. 

Hibás teljesítés

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI.30) Korm. rendelet szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Webáruház az általa értékesített használt termékek esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ön közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. a) Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Webáruházzal. 

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Webáruház adott okot.

Ha a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 1. b) A Webáruház mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele  esetén 12 hónapon) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele esetén 12 hónap) eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Kellékszavatossági szabályok áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződés esetén

A Webáruház megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Webáruháznak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a Webáruház nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a lent meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Webáruház megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) a Webáruház nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Webáruház észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Webáruházat terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Webáruház nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Webáruház rendelkezésére kell bocsátania.

Feltételek:

A Webáruháznak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Webáruháznak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – a fenti bekezdés szerint – az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a fogyasztónak a Webáruház költségére vissza kell küldenie a Webáruháznak az érintett árut; és
 2. b) a Webáruháznak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Termékszavatosság 

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. a) Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

 1. b) A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Webáruház jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

A Webáruház az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. 

A Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama 

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

– 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.  

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Jótállás keretében érvényesíthető igények

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási/szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Webáruház székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Webáruház által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Webáruház felé.

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

A Webáruházat terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

A Webáruház köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Webáruház nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

A Webáruház a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

A Webáruház törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Webáruház Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Webáruház köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

Ha a jótállási időtartam alatt: 

 1. a) a Termék első alkalommal történő javítása során a Webáruház részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,
 2. b) a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Webáruház köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni,
 3. c) ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Webáruház részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ön eltérő rendelkezése hiányában – a Webáruház köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. 

Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult a Webáruház felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni a Webáruháztól, vagy a fogyasztási cikket a Webáruház költségére kijavítani. Amennyiben Ön ezen jogaival nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a Webáruháznak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélnie, ha erre nincs lehetőség, a számlán, vagy nyugtán szereplő eladási árat 8 napon belül vissza kell térítenie Önnek.

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a Webáruház szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Három munkanapon belüli csereigény

Ha Ön a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Webáruház nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Párhuzamos jogérvényesítés tilalma

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. 

A jótállás tehát nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jogviták rendezése

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az ÁSZF XII. pontjában feltüntettettek szerint.

A Webáruház nem vállal szavatosságot és felelősséget az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. melléklet

Fogalmak

Felek: a Szolgáltató és Vásárló együttesen.

Szolgáltató vagy Webáruház: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, az I. pontban meghatározott szervezet. 

Fogyasztó: a szakmája, önállófoglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívüleljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Jótállás: A Fogyasztó és a Webáruház között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

1.a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2.a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A jelen Honlapon nem értékesítünk olyan terméket, amely után a vonatkozó jogszabályok értelmében jótállás kötelezné a Szolgáltatót. 

Szerződés: a Szolgáltató és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut, (megegyezik a Szerződés fogalomrendszerében a termékkel);

digitális elemeket tartalmazó áru (termék): ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

digitális szolgáltatás:

 1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
 2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal;

kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

személyes adat: az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat;

tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és teljesítményét szokásos használat mellett;

tartós adathordozó:bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését, ilyen tartós adathordozónak minősül pl. a CD Rom vagy az e-mail;

térítésmentesen: az áru, digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele érdekében felmerült szükséges költségek – különösen a postaköltség, a szállítási költség, a munkaerőköltség vagy az anyagköltség – megfizetése nélkül;

vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Kiskunfélegyháza, 2024.01.03.

Elérhetőségek

© 2022 ADUDALOS Kft. – Minden jog fenntartva!